หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อ่าน 29 ครั้ง)
Guest
นายจักรี วัฒนะ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 9 ส.ค. 22, 10:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อผลงาน       การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ปีการศึกษา 2564
ผู้วิจัย      นายจักรี  วัฒนะ
ปีการศึกษา    2564

บทคัดย่อ
   การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”  ปีการศึกษา 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP Model  เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรในวิจัยประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  6 และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1001 คน และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 471 คน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปฏิบัติงานในโครงการ  นักเรียนในโครงการ และผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 7 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1-4  ตามลำดับ ดังนี้ .84,  .82,  .94 และ .91 แบบบันทึกทักษะการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 
1.   ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้ จังหวัดสตูล ซึ่งมีพื้นที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มจากการปลูกผักเพื่อนำมาบริโภค แล้วได้ขยายกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.   ความพอเพียงหรือเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการมีความพร้อมด้านสถานที่  งบประมาณ  บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา
3.   การปฏิบัติด้านกระบวนการของการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า การจัดโครงการครั้งนี้ มีการเตรียมการเป็นอย่างดีทุก ๆ ด้าน ทั้งขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะครู กรรมการสถานศึกษา              ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน
      4. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ด้านผลผลิต  มีดังนี้
         4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
   จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิต พบว่า กิจกรรมตามโครงการสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดรายได้ให้กับครอบครัว เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  บริหารสถานศึกษา 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม